Скъпи ученици, родители, учители , приятели,

 

За мен е удоволствие да Ви приветствам с добре дошли на нашия интернет сайт. Искрено се надявам, това което публикуваме на него, да ви е от полза, да имате на разположение актуална информация за живота в училището, нашата дейност, как реализираме поставените цели, да научите нови неща за него. Имаме амбицията да направим нашия сайт интересен и полезен за всички. Всяко българско училище си има своя история. Изгражда се, набира сили, укрепва и образова хора, за да тръгнат по широкия свят. В много случаи името не играе особена роля, то е нужно само да отдели училището от другите или по-право да узакони постигнатото. Може да се нарича "Васил Левски", ”Отец Паисий” или „Владимир Димитров-Майстора” - важното е това, което е било, е и ще бъде - училище със свой уникален дух, възпитаващо хора - граждани. Биографията на училището продължава да се пише - минало, настояще и бъдеще. Пише се от всички, които по някакъв начин сме се докоснали до историята на училището. Благодаря Ви, учители, за вярата, с която влизате всеки ден в класните стаи, водени от порива на желанието да предадете вашите знания, че сеете семената им с нежност и любов и жънетe класовете с радост, защото във всичко сте вдъхнали вашия дух. Благодаря Ви, родители, че повярвахте в нашия професионализъм и ни поверихте децата си с надеждата, че ще бъдат възпитани в знания и морални ценности с много любов. Благодаря Ви, ученици, че и вие повярвахте, че именно тук и ние ще открием заложеното у вас.

Ангел Спасов,
директор на "СУ Владимир Димитров - Майстора" Кърджали

 

Уважаеми родители, Вашето дете има възможност:

 
- Да избира предмети, които да изучава в часовете по задължителноизбираема подготовка /ЗИП/ и свободно избираема подготовка /СИП/ и да избира инструмент, на който желае да се научи да свири;
- Да бъде избиран за член на Ученическия съвет – орган на ученическото самоуправление, партньор на учителския колектив и училищното ръководство;
- Да работи в Ученическото радио или да подава теми и материали за радиопредавания, заявки за музикални поздрави и др.;
- Да спортува във физкултурен салон и на спортните площадки, с единственото задължение да е в спортно облекло;
- Да ползва безплатно училищната библиотека за библиографски справки по желани теми, учебни материали, научни списания и периодика;
- Да получава стипендия (за отличен успех или социална) при определени условия;
- Да получава медицинска помощ, специализирани консултации и знания по здравни проблеми при медицинското лице в училището и в стоматологичния кабинет;
- Да бъде ритмично изпитван, оценяван по предварително утвърдени критерии като писмените изпитвания се провеждат по предварително утвърден график;
- Да ползва консултации по график за учебните предмети, по които среща затруднения;

 

Ваше задължение е:

 
- Да оказвате помощ и съдействие при обучението на децата си и да създавате необходимите условия за това - редовно присъствие на учебни занятия, закупуване на учебна и помощна литература, учебни пособия, спортно облекло, облекло в съответствие с училищния правилник и др.;
- Да давате добър пример на децата си, да ги възпитавате в уважение към училището, учителите и училищната институция;
- Да се запознаете срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището при записване на ученика;
- Да не допускате явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;
- Редовно да се осведомявате за успеха и развитието на детето или ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;
- Редовно да проверявате ученическата книжка на детето си и да удостоверявате това с подписа си;
- Да посещавате родителските срещи, да поддържате връзка с класния ръководител и учителите;
- Да проверявате ритмичността на изпитванията и писмените изпитвания по график, да осигурявате присъствието на ученика за провеждането им;
- Ваше право и задължение е да подпомагате училището при обучението и възпитанието на Вашите деца;
- Родители или настойници, които не осигуряват присъствие на децата си в училище до навършване на 16-годишна възраст (подлежащи на задължително обучение), се наказват с глоба съгласно Закона за народната просвета;
- Да разписвате медицинските бележки, които се дават на Вашето дете при отсъствие по болест;
- Да застраховате Вашето дете по преференциална оферта;

 

Вие имате право:

 
- Да изисквате условия за пълноценно протичане на учебно-възпитателния процес в училището;
- На пълна информация за обучението и възпитанието на Вашите деца;
- На избор на извънкласни и извънучилищни форми на обучение на Вашите деца;
- Да се срещате с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
- Да участвате в родителските срещи;
- Да изразявате мнение и да правите предложения за развитие на училището;
- Да присъствате и при желание от Ваша страна да бъдете изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;
- На педагогическо съдействие при възникване на проблеми
- Да бъдете избиран в родителския актив на класа
- Да бъдете избиран в Училищния съвет
- Да участвате в Училищното настоятелство
- Да участвате в заседанията на Училищната комисия по превенция на противообществените прояви на учениците и в Педагогически съвет, когато се обсъжда поведението на Вашето дете
- Да подадете уведомително писмо за отсъствие на Вашето дете по уважителни причини - до 3 дни в една учебна година
- Да подадете писмена молба за отсъствие на Вашето дете по уважителни причини, с разрешение на директора на училището —до 7 дни в една учебна година